header image.
Whatever help you need the school will be there for you in a way or another. I personally like the school a lot. Amos

German

A1/A2 Saksa

Oppilaita tuetaan
•syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
•kehittämään kielellistä päättelykykyä
•edistämään kielenopiskelutaitojaan
•käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovelluksia hyödyntäen

Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kunkin kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.

Oppilaita innostetaan havaitsemaan kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielellisen ja kulttuurisen moninaisuus ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Opintokokonaisuudella pyritään antamaan yleiskuva saksan kielestä, sen kielialueen maista ja kulttuureista, sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita ja käytetään vaihtelevia sekä toiminnallisia työtapoja.

Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia saksan kieltä ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään käsittelemällä erilaisia tekstejä. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea ja opetuksessa huomioidaan muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat. Oppilasta ohjataan ja motivoidaan edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opinnoissaan esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämässä.

B2 Saksa

Oppilas saa perustietoa kielestä ja kielialueen maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan saksaa integroidaan muihin oppiaineisiin