header image.
We become a family day by day. Dabin

French

A-Ranska

Oppilaita tuetaan
•syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
•kehittämään kielellistä päättelykykyä
•edistämään kielenopiskelutaitojaan
•käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovelluksia hyödyntäen

Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kunkin kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.

Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia aiheita sekä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieltä ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään ja käsitellään erilaisia tekstejä. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille ja oppilaiden vapaa-ajan käyttöön. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetuksessa huomioidaan myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat. Lisäksi pyritään motivoimaan oppilasta edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opintojensa kuluessa esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämätaitona.

B2 Ranska

Oppilas saa perustietoa ranskan kielestä ja ranskan kielialueen maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan ranskaa integroidaan muihin oppiaineisiin.