header image.
The school is big and the people are very welcoming and that's one of the many reasons I like my school. Ivana

Finnish as mother tongue and literature

Oppiaine kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjaa heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä tiedostamaan omat tapansa viestiä ja käyttää kieltä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista.

Opetus tutustuttaa oppilaat kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on innostaa lukemaan monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisessa oppimisympäristössä. Oppilaita rohkaistaan oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksensä ja vaikuttaa sekä omaan elämäänsä että ympäröivään yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen.

Tunneilla käytetään vaihtelevia työtapoja, esimerkiksi opetuskeskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Erilaisia tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Prosessi - ja projektityöskentelyn avulla yhdistetään oppiaineen eri sisältöalueita toisiinsa. Draamaa käytetään erityisesti kirjallisuuden opetuksessa. Suomen kielen ja kirjallisuuden opetusta integroidaan muiden oppiaineiden, esimerkiksi historian, katsomusaineiden, kuvataiteen, maantieteen ja vieraiden kielten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan koulun ulkopuoliseen kulttuuri- ja mediatarjontaan.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla.

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen lukemiseen.